محصولات مکاترونیک

مکاترونیک درخدمت صنعت وجامعه

شرکت کبریا، دارای پروانه پژوهش رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مجوز رسمی طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی، با طراحی و ساخت انواع محصولات مکاترونیک مربوط به سیستمهای صنعتی و سامانه های شهری، درحوزه های ذیل فعالیت می نماید.

  • طراحی و ساخت سیستمهای مکاترونیک و اتوماسیون صنعتی کارخانجات
  •  طراحی و ساخت سامانه های مدرن شهری و تجهیزات پیشرفته پارکها
  • قبول سفارشات تحقیقاتی و ارائه خدمات مشاوره فنی

 

سیستم کنترل اتوماتیک تردد وسایل نقلیه عمومی
این سیستم که به منظور نظم بخشیدن به حرکت اتومبیلهای درون شهری طراحی شده است، به طور اتوماتیک زمان رفت
Read more.
فواره های دیجیتال
این سیستم از ۴۰  نازل فواره که دارای اشکال هندسی مختلف بوده و در چیدمانهای ویژه در کنار هم قرار
Read more.
سیسستم اعلام موقعیت زمانی و مکانی اتوبوسهای درون شهری
در این سیستم ،یک نمایشگر الکترونیکی در هر ایستگاه اتوبوس نصب می شود و در هر لحظه به فرد منتظر
Read more.
دستگاه جابجا گر هدهای اتوکنر
در صنعت نساجی، در فرایند تبدیل ماسوره ها به دوک، دستگاههای تمام اتوماتیکی به نام هد اتوکنر استفاده می گردند.
Read more.
دستگاه کلاف پیچ نخ
این دستگاه در آزمایشگاههای صنایع نساجی در فرایند تعیین نمره نخ استفاده می گردد. با استفاده از این دستگاه می
Read more.
سیستم نظارت بر سرعت اتومبیلها به کمک فرستنده های رادیوئی
در این سیستم یک مدار سنجش سرعت اتومبیل که به یک گیرنده رادیوئی و یک مدار پردازشگر مجهز است در
Read more.
دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دست
دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ دﺳﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻨﺎوری ﻛﺒﺮﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺷﺶ ﻣﺎیعﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮ روی
Read more.