سیسستم اعلام موقعیت زمانی و مکانی اتوبوسهای درون شهری

در این سیستم ،یک نمایشگر الکترونیکی در هر ایستگاه اتوبوس نصب می شود و در هر لحظه به فرد منتظر اعلام می کند که نزدیکترین اتوبوس حداکثر بعد از چند دقیقه می رسد.

عملکرد سیستم کاملا اتوماتیک بوده و راننده و یا فرد دیگری دخالت ندارد. کلیه اطلاعات به از طریق امواج رادیوئی ارسال می گردد. این سیستم در اداره ثبت اختراعات کشور به ثبت رسیده است.