دستگاه کلاف پیچ نخ

این دستگاه در آزمایشگاههای صنایع نساجی در فرایند تعیین نمره نخ استفاده می گردد. با استفاده از این دستگاه می توان طول مشخصی از نمونه نخ (معمولاً ۱۲۰ یارد) را تهیه کرده و با روشی که در آزمایشگاههای کنترل کیفیت شرکتهای نساجی مرسوم می باشد، نمره نخ تولیدی را تعیین کرد.