دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دست

دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ دﺳﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻨﺎوری ﻛﺒﺮﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺷﺶ ﻣﺎیعﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮ روی دﺳﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻮده وﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﺳﺖ در زیر نازل دستگاه قرار می گیرد ، از طریق حسگر خود فعال ﺷﺪه و ﭘﺎﺷﺶ ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮی و درﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺴﮕﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺨﺰن های ۲۰ – ۱۰ – ۵ – ۳ – ۱/۵ لیتری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده درﻛﻠﻴه اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ وﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.